תנאי הבנק

אנו הח"מ
שם:
מספר ת.ז:

מסמיכים את
שם החברה: וויפיקס שירותים פיננסים בע”מ
ח.פ: 515779684

שיקראו להלן: "המוסמכים"

להוציא לפועל ו/או לחתום על כל או איזה מן הפעולות, הדברים, החוזים ו/או המסמכים

לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן לצורך קבלת הלוואת משכנתא (להלן "בקשת –הלוואה"), בין הלוואה חדשה ובין הלוואה המיועדת לסילוק הלוואת משכנתא קיימת;

לפנות אל נציג הבנק, להופיע בפניו, להיפגש עימו ולדון בתנאי ההלוואה השונים, לרבות, בין היתר, גובה הריבית, סוגי ההלוואה, תקופתה וכו'.

לקבל מכל מקור שהוא, כולל מהבנק בו מוגשת בקשת ההלוואה, וכן מכל חברה או מעביד,כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, ואשר ייראה למוסמכים על ידינו הנ"ל כדרוש לדיון בבקשת ההלוואה ו/או דרוש כדי לאמת את הפרטים בבקשת ההלוואה, וכן להסמיך את הבנק לקבל מידע זה, ולוותר לצורך כך, על סודיות המידע.

למסור בשמי ובמקומי הסכמה לצורך מסירת נתוני אשראי לגבי לבנק ו/או לקבל בשמי ובמקומי הודעות בדבר פנייה לקבלת חיווי אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו- 2016.

לקבל, לעיין ולצלם את כל המסמכים הדרושים מגופים שונים, לרבות, בין היתר, אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשם אישור בקשת ההלוואה ולשם ביצועה, לרבות מסמכים שקבלתם מחויבת בעמלה/תשלום

להגיש בשמי ולחתום במקומי על טופס בקשת ההלוואה, להגיש בשמי את כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור עקרוני מהבנק לבקשת ההלוואה ולקבל עבורנו מסמכים מהבנק, לרבות את מסמך האישור העקרוני.

לחתום בשמי ולקבל במקומי את ההודעה על האישור העקרוני שניתן לבקשת ההלוואה, המפרט את כל תנאי ההלוואה, ובין היתר את שיעורי הריבית ומועד שמירתה.

לחתום בשמנו ובמקומנו על טופס הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי התשע"ו-2016 (להלן: "חוק נתוני אשראי").

ידוע לנו כי מתן ההלוואה מותנה בקבלת דו"ח אשראי עדכני, שהבנק יקבל ישירות מלשכת האשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי לגבי כל אחד מהלווים, ושאינו כולל מידע ו/או נתונים המטילים ספק בדבר יכולתנו לעמוד בהחזרי ההלוואה, ו/או שאינו תואם את הנתונים שימסרו לבנק על-ידינו ו/או על-ידי המוסמכים הנ"ל.

על-מנת לקבל את דו"ח האשראי אנו מסכימים כי המוסמכים הנ"ל יחתמו על טופס הסכמה לפיו אנו נותנים את הסכמתנו לכך שנתוני האשראי לגבי, הכלולים במאגר נתוני האשראי, אשר הקים ומנהל בנק ישראל, ימסרו לבנק לשם התקשרות בעסקת ההלוואה ו/או לשם הבטחת קיומה.

לקבל בשמנו ובמקומנו "הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי" בהתאם לחוק נתוני אשראי.

אנו מצהירים כי איננו בגדר "לקוחות מוגבלים" ואין לנו "חשבון מוגבל" כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א- 1981 ומסמיכים את מיופה כוחנו, להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

אנו מצהירים כי המוסמכים אינם פועלים מטעם הבנק, כי הבנק אינו אחראי לפעולותיו/הם. קבלת האשראי מותנית באישור הבנק. אימות המסמכים הרלוונטיים יעשה בהתאם לנוהלי הבנק.

אנו מצהירים כי לא הוטלו עיקולים כלשהם על הנכס המוצע כשעבוד להבטחת הלוואת המשכנתא ו/או על כספים ו/או על נכסים אחרים שלנו ומסמיכים את המוסמכים , להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

המוסמכים יהיו רשאים להצהיר בשמנו כלפי הבנק:

 1. כי ידוע לנו ואנו מסכימים שכל התקשרות בפועל בינינו לבין הבנק שייתן לנו הלוואת משכנתא תהיה כפופה לתנאים הבאים:
  1. - אישור בקשת ההלוואה ע"י הגורמים המאשרים בבנק.
  2. - כל הפרטים שיימסרו לבנק על ידינו, בין ישירות על ידינו ובין באמצעות המוסמכים הנ"ל, הם נכונים וכל מסמך שהוגש לבנק כאמור הינו אמיתי, שלם ובר-תוקף.
  3. - מילוי כל התנאים והדרישות המצוינים במסמכי הבנק , שנמסר/יימסר לידינו ו/או לידי המוסמכים, וכן אלה שיפורטו באישור בקשת ההלוואה שנקבל או יקבלו המוסמכים, וכן בהנחיות הגורם המאשר בבנק שיאשר את בקשת ההלוואה.
  4. - תשלום כל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע ההלוואה.
 2. המוסמכים יהיו רשאים, להצהיר בשמנו כלפי הבנק, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי אם תאושר בקשת ההלוואה, במלואה או בחלקה:
  1. - כל אישור הלוואה כאמור לא ישמש אלא הבעת נכונות עקרונית, והוא לא יטיל על הבנק שאישר את בקשת ההלוואה כל התחייבות ו/או אחריות כלשהן למתן ההלוואה, ורק האמור בהסכם הלוואה חתום בינינו לבין הבנק יחייב את הבנק.
  2. - הבנק יהיה רשאי, בין השאר, לשנות את שיעור הריבית ו/או שיעור התוספת/הפחתה לבסיס הריבית ו/או כל תנאים אחרים שיאושרו, וזאת מתום תוקף האישור בהתאם לנקוב בו וכן יהיה רשאי לפנות אל המוסמכים בכל עת, בקשר עם בקשתנו לקבלת הלוואה לדיור.

ולראיה באנו על החתום ב__________ ביום 24 בחודש 04 שנת 2024